Regulamin korzystania z usług Nexo-IT.

Zapoznaj się z regulaminem. W razie pytań skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Regulamin świadczenia i korzystania z usług Nexo Internet Technologies

Korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień poniższego regulaminu, prosimy więc o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

I. Informacje i definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na świadczeniu usług i oferowaniu produktów za pośrednictwem strony internetowej http://nexo.pl oraz serwisów satelickich. Regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz stanowi nieodłączny element każdego zamówienia w Nexo-IT.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz będącym twórcą i właścicielem produktów jest Nexo-IT Tomasz Banasiak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katowicka 35/2 NIP:697-221-27-67, której adresy elektroniczne są wskazane na stronie http://nexo-it.pl (Kontakt)
 3. Usługi świadczone dla podmiotów gospodarczych oraz dla klientów indywidualnych
 4. Definicje:

  Operator - Firma Nexo-IT Tomasz Banasiak zarejestrowana we Wrocławiu, przy ul. Katowickiej 35/2 52-022, NIP: 697 221 27 67, więcej w zakładce Kontakt

  Serwis - serwisy internetowe należące do Operatora, umożliwiające składanie zamówień na produkty i usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

  Klient - firma, osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora.

  Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Usługa - usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta bądź Konsumenta przez Operatora. Usługi mogą posiadać swoje odrębne regulaminy, których akceptacja będzie wymagana przy składaniu zamówienia

II. Czas trwania umowy

 1. Umowa jest uznana za zawartą w momencie wypełnienia i wysłania przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, rejestracji w Serwisie bądź aktywowania dowolnej usługi i otrzymania tego formularza przez Operatora. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe).
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu ważności okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora ani żadne dodatkowe wynagrodzenie. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów po wypowiedzeniu konsument ma prawo do zwrotu kwoty wynagrodzenia proporcjonalnie do okresu pozostałego do końca umowy pomniejszonej o koszty zapłacone w imieniu klienta na rzecz firm pośrednich
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora, podaniem niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta lub wyraźnym naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.
 5. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.

III. Korzystanie z usług

 1. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i adresowych, w szczególności aktualnie używanego adresu e-mail w ciągu 7 dni od wystąpienia jakiejkolwiek zmiany tychże danych. Aktualizacja odbywa się poprzez uaktualnienie danych Klienta w udostępnionym mu Panelu Klienta
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikające z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta. Zdanie drugie nie dotyczy konsumentów.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług.
 6. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie kontaktu Klienta z Operatorem poprzez system Biura Obsługi Klienta.

IV. Płatności i rozliczenia

 1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o momencie dokonania zapłaty za usługi, rozumie się przez to moment uznania rachunku bankowego Operatora lub otrzymania przez Operatora potwierdzenia pozytywnej autoryzacji karty płatniczej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty lub autoryzacji karty płatniczej, może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny w Serwisie lub na podstawie indywidualnych ustaleń Klienta z Operatorem. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Operator gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach obowiązujących w momencie jej opłacenia.
 3. Płatność za usługę można dokonać: osobiście, w siedzibie firmy, poprzez przelew bankowy na konto Operatora lub poprzez internetowe płatności PayU
 4. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora na jego konto bankowe koszty bankowe zleceniodawcy i banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca (Klient). W przypadku otrzymania niepełnej wpłaty z tytułu danego zamówienia, Operator wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania całości wpłaty.
 5. W przypadku braku możliwości wykonania usługi i potwierdzenia tego faktu przez Operatora Klient ma prawo do zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet zapłaty z tytułu innych usług świadczonych przez Operatora lub do zwrotu kwoty należnej z tytułu niewykonanego zamówienia lub jego niewykonanej części na wskazane przez Klienta konto bankowe w Polsce. Prawo to nie przysługuje Klientowi w przypadku niedostarczenia w wymaganym terminie przez Klienta wymaganych danych do wykonania danego typu usługi.
 6. Konsument zleca wykonanie usługi przed upływem 10 dniowego terminu o jakim mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22 poz. 271).

V. Ochrona danych osobowych

 1. W związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (j.t. Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym przetwarzanie danych w przyszłości, przez administratora danych: Nexo-IT Tomasz Banasiak, w celach wykonania umowy, promocji i, marketingu, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Nexo-IT, a także udostępnienia ich podmiotom współpracującym z Nexo-IT.
 2. Operator (Nexo-IT Tomasz Banasiak) oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.
 3. Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadcza, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny. Edycja danych może nastąpić za pośrednictwem panelu udostępnionego Klientowi bądź korespondencyjnie przy zachowaniu weryfikacji poprawności danych oraz danych Zlecającego zmianę
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Nexo-IT, informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Dane mogą zostać przekazywane do innych administratorów danych w celu realizacji zlecenia bądź płatności.
 6. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora.

VI. Reklamacje, rezygnacja z usług

 1. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
 4. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 5. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator, który transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:
  1) nie modyfikuje danych,
  2) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 6. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 7. Jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. Operator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 9. W przypadku usług świadczonych na rzecz Konsumentów odpowiedzialność Operatora jest regulowana przez obowiązujące przepisy prawa w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) a określone w ust. 1 - 3 ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą usług świadczonych na rzecz Konsumentów.
 10. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi Klient oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (umożliwiający korzystanie z Internetu), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.
 2. Klient jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Operatorem umów.
 4. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 5. Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Operatora bez podpisu odbiorcy na podstawie złożonych zamówień.
 6. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 7. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Klientem, innym niż Konsument, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd we Wrocławiu. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Konsumentem będą rozstrzygane według właściwości ogólnej wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.
 8. Data regulaminu: 14.04.2014. O wszystkich zmianach w regulaminie Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną wraz z wyszczególnieniem zmian